ENGAGING THE MOBILE CUSTOMER
MAKE EVERY MOBILE INTERACTION PERSONAL & EFFECTIVE

SMS Marketing

Short Code / 2 Way SMS / USSD

Email Marketing
.

Campaign Management & Coupon

Loyalty Management
.

Social Connect
.

 • One-­Time Passwords (OTP)
  รหัสตรวจสอบและยืนยัน การเป็นเจ้าของบัญชีก่อนการเข้าถึง และเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ

 • Deliveries Status
  สถานะการส่งข้อความ

 • Activate Codes
  รหัสในการยืนยัน

 • Booking Confirmations
  ยืนยันการจอง

 • Shopping & Promotions
  รายการส่งเสริมการขาย

 • Bank Transactions
  รายงานการเคลื่อนไหวบัญชี

 • Event Reminders
  แจ้งเตื่อนกิจกรรม

 • Lucky Draw
  การชิงรางวัล
  .


SMSThai.net ก่อตั้งในปี 2549 มุ่งเน้นในการให้คำปรึกษา บริการ และพัฒนาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาช่องทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับลูกค้าในการส่งเสริมการขาย การเพิ่มยอดขายหรือการสร้างรายได้โดยการใช้เทคโนโลยีมือถือ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้บริการของลูกค้านั่นเอง

BY

บริษัท ส่งเสริมกิจการค้า จำกัด
5/59 ซอยงามวงศ์วาน 47แยก40(ชินเขต2/38)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Tel: 0-2591-9760
Fax: 0-2591-9523